خرید بازی های تخفیف خورده در روز بلک فرایدی یا جمعه سیاه

5%-

PlayStation 4

The Last of Us Part II

90,000 تومان400,000 تومان

PlayStation 4

Ghost of Tsushima

100,000 تومان500,000 تومان
92%-
90,000 تومان360,000 تومان
24%-
70,000 تومان400,000 تومان
33%-

Holiday

PES 2021

90,000 تومان280,000 تومان
34%-
100,000 تومان520,000 تومان
14%-
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان260,000 تومان
35%-
90,000 تومان399,000 تومان
44%-

PlayStation 4

GOD OF WAR

60,000 تومان150,000 تومان
70,000 تومان310,000 تومان
7%-
در انبار موجود نمی باشد
140,000 تومان190,000 تومان
60,000 تومان270,000 تومان
3%-
110,000 تومان590,000 تومان
37%-
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان390,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
60,000 تومان210,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
40,000 تومان190,000 تومان
14%-
60,000 تومان200,000 تومان
10%-
در انبار موجود نمی باشد
90,000 تومان360,000 تومان
120,000 تومان640,000 تومان
30%-
70,000 تومان290,000 تومان